school als PLG

Onderzoek naar de Ontwikkeling van de School als Professionele Leergemeenschap

Kohnstamm Instituut

ICLON
Welke stappen kunt u zetten?

Welke stappen kunt u ondernemen om de school te ontwikkelen als Professionele Leergemeenschap (PLG) waarin leren van en met elkaar centraal staat? In deze handreiking onderscheiden we de volgende stappen:

  1. Het ontwikkelen of bijstellen van de missie en visie van de school
  2. Het vaststellen van de huidige stand van zaken en de wenselijke situatie
  3. Het ontwerpen en plannen van interventies
  4. Het evalueren van het ontwikkelingsproces

De inzichten uit deze handreiking komen uit een langlopend project. In dit project zijn veertien scholen voor voortgezet onderwijs, met ondersteuning vanuit de VO-raad en de Onderwijscoöperatie, aan de slag gegaan. De veertien scholen waren zeer verschillend van elkaar, qua aantallen leerlingen en leraren, schooltype(n), denominatie en plaats in Nederland. Ook verschilden ze sterk in hun beginsituatie ten aanzien van de school als PLG. Ze ontvingen tussen 2014 en 2017 subsidie van het Ministerie van OCW om hun school te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap (PLG). De scholen stelden hiertoe ontwikkelings- en activiteitenplannen op. De scholen gaven dit proces op verschillende manieren vorm en inhoud, maar een duidelijke overeenkomst was dat op alle scholen het stimuleren en mogelijk maken van het samen werken en het samen leren van leraren bij alle scholen prioriteit had. Elke school stelde een of meer projectleiders aan om de ontwikkeling aan te sturen en te bewaken, een belangrijk onderdeel voor het slagen van de vernieuwing.

Meer achtergrondinformatie lezen? In het onderzoeksrapport De School als PLG is uitvoerig beschreven welke doelgerichte interventies de scholen hebben ingezet om de school als PLG te ontwikkelen. Ook staat beschreven welke interventies het best werkten gegeven de eigen mogelijkheden, en welke resultaten werden geboekt.

Contact over de scan School als PLG Geïnteresseerde scholen en schoolbesturen kunnen tegen vergoeding gebruik maken van de ‘Scan School als PLG’ om de huidige en de wenselijke stand van zaken van de school te bepalen, en indien gewenst advies verkrijgen om zelf de weg richting PLG te kunnen inslaan. Neem hiervoor contact op met Edgar Tossijn .

Deze handreiking is geschreven door Wouter Schenke, Henk Sligte en Loes de Jong, met input van Madeleine Lodeweges, Sander Galjaard en Wilfried Admiraal.